Gezag na overlijden

Sinds 2014 kent de wet een nieuwe mogelijkheid om vast te leggen wie het gezag over uw kinderen krijgt in het geval u onverhoopt komt te overlijden.
Minderjarige kinderen staan meestal onder het gezag van hun ouders. Dat gezag eindigt op het moment dat het kind 18 jaar wordt.
Als ouders gaan scheiden, heeft dat geen gevolg voor het gezag: ook na hun scheiding blijven de ouders samen het gezag uitoefenen. Slechts in bijzondere situaties komt het gezag na de scheiding bij één van de ouders te liggen.
Ouders willen vaak geregeld zien wie het gezag over hun minderjarige kinderen krijgt na hun overlijden. Tot voor kort was het alleen mogelijk om dit via een testament, dus via de notaris, te regelen. Sinds 1 april 2014 is er een eenvoudiger manier om dit te regelen.

Wellicht ook interessant voor u: Bij wie gaat het kind wonen na scheiding?

Gezag na overlijden: maak een aantekening in het gezagsregister

Gezag over kind na overlijden ouder

Leg uw wensen over het gezag van uw kind vast in het gezagsregister

Bij de rechtbank worden zaken die betrekking hebben op het gezag over minderjarige kinderen aangetekend in een register, het gezagsregister. In het gezagsregister kan nu ook aangetekend worden wat uw wensen zijn ten aanzien van het gezag over de kinderen na uw overlijden. Via een link kunt u een formulier downloaden waarop u kunt aangeven wie er na uw overlijden het gezag zou moeten uitoefenen. Als u samen met uw (ex-)partner het gezag heeft, kunt u samen dat formulier invullen. U kunt het echter ook alleen doen. De wensen van u en uw (ex-)partner hoeven dan ook niet overeen te stemmen.
De aantekening in het gezagsregister heeft alleen werking indien er geen ouder met gezag meer is. Zijn er twee ouders die het gezag uitoefenen, en komt één van hen te overlijden, dan zal de langstlevende ouder voortaan alleen het gezag uitoefenen. Zou ook die tweede ouder overlijden, dan geldt de aanwijzing die die tweede ouder in het gezagsregister of in zijn/haar testament heeft laten plaatsen.

Eén of twee voogden

U kunt op het formulier twee namen opgeven. U kunt daarbij aangeven of u wenst dat de voogden samen de voogdij gaan uitoefenen, of dat zij na elkaar de voogdij zullen uitoefenen. In dat laatste geval zal degene die het eerst genoemd wordt als eerste de voogdij kunnen aanvaarden. Kan of wil die persoon dat niet, dan komt nummer twee aan bod.
Er kunnen niet meer dan twee mensen voogd zijn over een kind. Is er sprake van twee voogden, dan geldt de regel dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Is er één voogd dan geldt deze financiële verantwoordelijkheid niet.
Uiteraard is het wenselijk dat u uw wens bespreekt met degene die u als mogelijke voogd noemt, zodat die persoon niet voor een verrassing komt te staan.

Wordt de aangewezen persoon automatisch voogd na het overlijden?

Nee, dat is niet het geval. De aangewezen persoon dient eerst de voogdij te aanvaarden. Dat kan door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank. Na het overlijden ontvangt degene die in het gezagsregister is aangewezen een bericht hierover. Hij of zij heeft dan twee weken de tijd om de voogdij te aanvaarden.
Wordt de benoeming niet aanvaard, dan zal de rechtbank een voogd moeten benoemen.

Benodigde gegevens voor het regelen van gezag na overlijden

  • uw eigen gegevens, inclusief uw burgerservicenummer
  • de gegevens van uw kind, inclusief burgerservicenummer
  • de voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats, adres en woonplaats van degene die u als voogd wilt aanwijzen
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf (en van de andere ouder indien u samen het formulier indient), dus een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort
  • een afschrift van de geboorteakte van uw kind, te verkrijgen in de gemeente waar het kind is geboren; NB deze akte mag niet ouder zijn dan drie maanden

Het formulier kunt u hier downloaden:  formulier gezag na overlijden >
Let op: voor ieder kind dient u een apart formulier in te sturen!

Adres gezagsregister

Het formulier dient u in bij één van de rechtbanken in Nederland. Dat kan per post.
Het adres van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is:
Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht