Arbeidsmediation

Arbeidsmediation ziet op conflicten op de werkvloer.
Mediation is een vorm van coArbeidsmediation in Utrechtnflictoplossing.
Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator proberen werknemer en werkgever een arbeidsconflict op te lossen.
Het zijn partijen zelf die tot een oplossing komen.
De mediator ondersteunt dit proces als neutrale gespreksleider.

Arbeidsmediation in stappen

Nadat partijen afgesproken hebben om arbeidsmediation in te zetten, volgt de intake bij de mediator.
In het eerste gesprek licht ik het proces van mediation toe. Hierbij wordt ook stil gestaan bij de mediatonovereenkomst, die ondertekend wordt in het eerste gesprek. In de mediation-overeenkomst zijn de spelregels voor de mediation opgeschreven.

Individueel gesprek met de mediator

Vervolgens wordt in dit eerste gesprek aandacht besteed aan het eigen verhaal van de betrokkenen. Waar gaat het conflict over volgens de werknemer? En waar gaat het conflict over volgens de leidinggevende? Wat is er misgegaan? Waar zijn de spanningen door ontstaan? Door in dit eerste gesprek ruimte te bieden aan deze individuele achtergronden van het conflict, ontstaat vaak ook meer zicht op het conflict.
Uit dit verhaal kan het belang van de betrokken partij worden afgeleid. Wat wil men bereiken in de mediation? De mediator ondersteunt dit proces om het belang helder te krijgen.

Gezamenlijk gesprek

De volgende stap is een gezamenlijk overleg tussen werknemer, werkgever en mediator. In dat overleg bespreken we de belangen van beide partijen. Daarbij is er uiteraard aandacht voor de achtergrond zoals die in de eerste individuele gesprekken aan de orde is geweest.

Welke opties zijn er?

Daarna volgt de onderhandelingsfase. De mediator stimuleert de partijen om na te denken over mogelijke oplossingen. Het gaat dan om oplossingen waarbij de belangen van beide partijen zoveel mogelijk worden gediend.
Omdat in de vorige fase beide partijen uitvoerig hun individuele verhaal aan de andere partij hebben kunnen vertellen, is er meer ruimte ontstaan om weer echt naar elkaar te luisteren. Dat maakt ook een gesprek over oplossingen mogelijk.

Afronding en vastleggen van het resultaat

Uit alle oplossingsrichtingen kunnen partijen samen kiezen welke het meest tegemoet komen aan de belangen van ieder. De mediator begeleidt deze onderhandelingen en probeert te voorkomen dat partijen niet in hun oude manier van communiceren terugvallen.

Dan volgt de laatste fase. De oplossingen of resultaten van het conflict komen in een overeenkomst. Dit is een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen tekenen deze overeenkomst. Daarmee komt dan ook een einde aan de mediation.

Is mediation bruikbaar in een arbeidsconflict?

Ja, een conflict op de werkvloer is bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen.
Feit is namelijk dat arbeidsconflicten vaak ontstaan door miscommunicatie. Hierdoor is er uiteindelijk sprake van een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding.

Met de hulp van een neutrale mediator raken partijen weer met elkaar in gesprek.
Bij een vastlopend conflict is het daarom wenselijk om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om zo de verhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

U kunt mij bellen op 030-207 70 70 of maak gebruik van het contactformulier.