De nieuwe partneralimentatie in hoofdlijnen

In veel gevallen geldt nu een maximale alimentatietermijn van 5 jaar. Tot voor kort was dat 12 jaar.
Op de hoofdregel zijn echter uitzonderingen mogelijk. Hieronder vindt u in 10 punten de nieuwe partneralimentatie in hoofdlijnen.

Zoekt u informatie over indexering van alimentatie: klik hier

1. Sinds wanneer geldt de nieuwe wet Partneralimentatie?

De nieuwe wet geldt vanaf 1 januari 2020. De wet is van toepassing op echtscheidingen die in 2020 zijn aangevraagd, tenzij er een afspraak is gemaakt dat de oude regels van toepassing zijn.

2. Heeft de nieuwe wet Partneralimentatie terugwerkende kracht?

De wet heeft geen terugwerkende kracht. De nieuwe wet geldt niet indien:
a.   de partneralimentatie al vóór 1 januari 2020 is vastgesteld door de rechter
b.   u een alimentatieafspraak hebt gemaakt onder de oude wet
c.   het verzoek tot echtscheiding (met daarin een verzoek tot alimentatie) vóór 1 januari 2020 bij de rechtbank is ingediend

Voorbeeld 1    De nieuwe wet partneralimentatie in hoofdlijnen

 

Voorbeeld 2   De nieuwe wet partneralimentatie in hoofdlijnen

           

3. De hoofdregel van de nieuwe wet Partneralimentatie

De hoofdregel van de nieuwe wet is dat de alimentatie maximaal vijf jaar duurt. De datum van de echtscheiding (= datum van de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente) is de datum waarop deze alimentatieperiode ingaat.

Hier vindt u uitgebreide informatie over alimentatie: Informatie rijksoverheid

4. Kan de alimentatieperiode korter zijn dan vijf jaar?

Ja, wanneer het huwelijk korter heeft geduurd dan 10 jaar, is de maximale periode de helft van de duur van het huwelijk.
Hierop is een uitzondering: de alimentatie eindigt pas als het jongste kind 12 jaar is.
NB de duur van het huwelijk meet u als volgt: de periode tussen datum huwelijkssluiting en datum indiening verzoek tot echtscheiding.

Voorbeeld 3   De nieuwe wet partneralimentatie in hoofdlijnen

5. Kan de alimentatieduur langer zijn dan 5 jaar?

Ja in de volgende situaties is verlenging mogelijk:

 • Verlenging tot het jongste kind 12 jaar oud is:
  als er op het moment van de echtscheiding een kind is dat jonger is dan 12 jaar; de alimentatieperiode loopt door totdat dit kind 12 jaar oud is, zie punt 4.
 • Verlenging tot de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt:
  als op de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding:
  – het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én
  – de alimentatiegerechtigde op dat moment maximaal 10 jaar is verwijderd van de AOW-leeftijd.
 • Verlenging tot 10 jaar partneralimentatie
  als op de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding:
  – het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én
  – de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 én
  – het meer dan 10 jaar duurt voordat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

6. Er zijn meerdere uitzonderingen voor verlenging van de alimentatieduur van toepassing, wat gebeurt er dan?

Dan geldt de langste termijn.

7. Is er een hardheidsclausule?

Ja, aan de wet is een hardheidsclausule toegevoegd. Indien de termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelet op alle omstandigheden van het geval niet kan gerechtvaardigd is, kan de rechter een nieuwe termijn vaststellen. Daarmee kan de alimentatieduur dus verlengd worden. Het verzoek daartoe dient u bij de rechter in binnen drie maanden na de beëindiging van de wettelijke alimentatieperiode. Hoe de rechter hiermee om zal gaan, moet de toekomst uitwijzen.

8. Wat is de maximale termijn van partneralimentatie onder de oude wet?

Die termijn is 12 jaar.

9. Zijn er onder de oude wet uitzonderingen op die termijn van 12 jaar partneralimentatie?

Ja, in de situatie dat de huwelijksduur korter is dan vijf jaar én er geen kinderen geboren zijn uit het huwelijk. In dat geval is de alimentatieduur gelijk aan de huwelijksduur.

Voorbeeld 4   De oude wet Partneralimentatie 2019

 

 

 

 

Onder de nieuwe wet zou de alimentatieduur 1 jaar en 7 maanden zijn.

10. Geldt de wet ook voor samenwoners?

Nee, zowel de oude als de nieuwe wet geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn geweest of die een geregistreerd partnerschap hebben. Voor samenwoners gelden beide wetten niet. Samenwoners kunnen wel een overeenkomst sluiten waarin ze partneralimentatie afspreken, maar er bestaat geen wettelijk recht op partneralimentatie zoals dat bij gehuwden wel het geval is.

Meer informatie nodig over de nieuwe wet Partneralimentatie? Neem vrijblijvend contact met mij op: Contact informatie